Biznis

Liburnija d.o.o.

Prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru

Prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru
Dino Stanin/PIXSELL

Temeljem članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 64/15 i 112/18) Liburnija d.o.o. Zadar raspisuje

                                N  A  T  J  E  Č  A  J

       za prikupljanje najpovoljnije pisane ponude za zakup

- Poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru, površine 8,80 m², č.z. 1635 k.o. Biograd n/m;

- Prostor je pogodan za obavljanje uslužnih djelatnosti;

- Trajanje zakupa je 3 godine;

- Troškove PDV-a snosi zakupnik;

- Sve režijske troškove snosi zakupnik;

- Eventualne preinake prostora snosi zakupnik;

- Svaki ponuditelj dužan je položiti jamčevinu u iznosu od 1.200,00 kn na žiro-račun Liburnije d.o.o. IBAN HR8224840081100419156 kod Raiffeisen banke Zagreb s naznakom “jamčevina”  i pozivom na broj 02,  te  datumom uplate;

- Iznos uplaćene jamčevine bit će uračunat u zakupninu odabranog ponuditelja, a ostalim ponuditeljima bit će vraćena u roku od tri (3) dana od odabira;

- Ukoliko je ponuditelj u poslovnom odnosu s Liburnijom d.o.o. dužan je uz pisanu ponudu i dokaz o uplaćenoj jamčevini dostaviti i dokaz o plaćenim dospjelim tražbinama;

- Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- naznaku poslovnog prostora za koji se daje ponuda na natječaj;

            - osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe;

            - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu osobu,

              odnosno presliku obrtnice, osobne iskaznice ili domovnice za fizičku osobu;

            - dokaz o uplaćenoj jamčevini;

            - ponuđeni iznos zakupnine izražen u kunama mjesečno u neto iznosu;

            - kao i ostale tražene dokaze iz teksta natječaja  kojima dokazuju ispunjavanje

              uvjeta iz natječaja: - dokaz o uspješnosti poslovanja (BON- 1 i BON- 2)

              ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja za pravne osobe, te BON- 2

             (SOL-2) za fizičke osobe ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja:

- dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u RH (potvrda Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana objave natječaja).

- Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici na adresu:

Liburnija d. o. o.

23000 Zadar, Ante  Starčevića 1

s naznakom “za poslovni  prostor na autobusnom kolodvoru u Biogradu na Moru, površine 8,80 m² - ne otvarati” ili osobno na adresu Matije Škarića bb u Zadru,  soba br. 1/I.

- Krajnji rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2019. godine (petak) do 10.00  sati.

- U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Liburnije d.o.o.

- Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine.

- Nakon donesene odluke o dodjeli poslovnog prostora u zakup najpovoljnijem ponuditelju, ukoliko isti odustane od dobivenog poslovnog prostora i sklapanja ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor natječaj će se ponoviti.

- Povjerenstvo za provedbu natječaja donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Najpovoljniji ponuditelj je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz natječaja, te je ponudio najveći iznos zakupnine.

- Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuditeljem i to najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u označenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor natječaj će se ponoviti.

- Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o zakupu  i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak zakupnika.

- Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pravnoj službi Liburnije d.o.o. na tel. 343-709.

- Svi ponuditelji bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 3 dana od dana odabira.

- Liburnija d.o.o. zadržava pravo u cijelosti ili djelomice poništiti natječaj.

    Liburnija d.o.o. Zadar

Reci što misliš!